Prohibitory list of survey numbers under section 22(A)

Select Village
 
Chitvel Mandal
 
1.Malle Madugu 2.Malemarpuram 3.Chintala Chilaka
4.RajuKunta 5.Maila Palle 6.Devamachu Palle
7.Chitvel 8.Kampa Samudhram 9.Bhakarapuram
10.Cherlo Palle 11.Timmayapalem 12.Kampa Samudhram Agraharam
13.Nagiripadu 14.Nethivari Palle 15.Tummakonda
16.Maha Raju Puram 17.Nagavaram 18.Kota Venkata Ramaraja Puram
19.Kalvavari Kandriga